ประวัติความเป็นมา

จากวันนั้นถึงวันนี้

C.R. GROUP เริ่มแรกทีเดียวนั้น เริ่มต้นจาก ห้าง ฯ เล็ก ๆ ในนาม “หจก.ทองสยามการยนต์” ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์การเกษตรไปยังบริษัท ห้างร้าน ทั่วประเทศ ซี่งได้รับการสนับจากลูกค้าอย่างดี

ในเวลาต่อมา เพื่อรองรับสินค้าและการบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงก่อตั้งบริษัทขึ้นในนาม “บริษัท ทองสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”, “บริษัท ซี.แอล.เอ็ม.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด” และ “บริษัท ไฮโซะเทค จำกัด” ตามลำดับ จนกระทั่งเป็นกลุ่มบริษัท ซี.อาร์. หรือ ซี.อาร์.กรุ๊ปในปัจจุบัน นับจากจุดนี้ เราจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และการก่อสร้างสำหรับงานประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในครัวเรือน ฟาร์ม โรงงาน อาคารสูง เป็นต้น รวมถึงการรับริการซ่อม จำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับ ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขดัดแปลง โดยทีมงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำปรึกษา

ด้วยระยะเวลาสั่งสมกว่า 40 ปี ซี.อาร์.กรุ๊ปยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร เราขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเสมอมา

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสินด้า บริการ ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านระบบน้ำเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น”

เรามีปณิธานอันแรงกล้า ที่จะขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพและคุณธรรม ยึดมั่นในความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และผู้บริโภค เพื่อให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นใจ

พันธกิจ

“ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตรและ อุตสาหกรรม ที่บรรจงด้วยคุณภาพในทุกขั้นตอนของการบริการ”

เราจะเป็นศูนย์กลางแห่งเครื่องจักรกลการเกษตรและ อุุตสาหกรรม เพียบพร้อมด้วยสินค้าและบริการที่ครบวงจร และที่สำคัญที่สุด คือต้องเปี่ยมด้วยคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนของการดูแลคู่ค้า เพื่อการบริการที่ดีที่สุด

นโยบาย

“คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ”

สิ่งที่ซี.อาร์.กรุ๊ป ตระหนักอยู่เสมอคือ การพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง โดยถือหลักคุณภาพพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ

1. องค์กร มั่นคง
2. บุคลากร เป็นเลิศ
3. สินค้า ยอดเยี่ยม
4. บริการ ประทับใจ

วัฒนธรรมองค์กร

Committed
Relationship
Great Vision
Responsibility
Open Mind
Upright
Perseverance