เกี่ยวกับบริษัท

- เนื้อหาว่าง -

จากวันนั้นถึงวันนี้


 

C.R. GROUP เริ่มแรกทีเดียวนั้น เริ่มต้นจาก ห้าง ฯ เล็ก ๆ ในนาม “หจก.ทองสยามการยนต์” ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์การเกษตรไปยังบริษัท ห้างร้าน ทั่วประเทศ ซี่งได้รับการสนับจากลูกค้าอย่างดี

ในเวลาต่อมา เพื่อรองรับสินค้าและการบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงก่อตั้งบริษัทขึ้นในนาม “บริษัท ทองสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”, "บริษัท ซี.แอล.เอ็ม.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด" และ "บริษัท ไฮโซะเทค จำกัด"  ตามลำดับ จนกระทั่งเป็นกลุ่มบริษัท ซี.อาร์. หรือ ซี.อาร์.กรุ๊ปในปัจจุบัน นับจากจุดนี้ เราจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และการก่อสร้างสำหรับงานประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในครัวเรือน ฟาร์ม โรงงาน อาคารสูง เป็นต้น รวมถึงการรับริการซ่อม จำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับ ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขดัดแปลง โดยทีมงานวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำปรึกษา

ด้วยระยะเวลาสั่งสมกว่า 40 ปี ซี.อาร์.กรุ๊ปยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร เราขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเสมอมาการที่

 วิสัยทัศน์


 

"We will be the leader of innovative products and services which meets and provides solutions to customers requirements in order to improve their quality of life"

 

"เราจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสินด้า บริการ ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านระบบน้ำเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น"

 

  เรามีปณิธานอันแรงกล้า ที่จะขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพและคุณธรรม ยึดมั่นในความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และผู้บริโภค เพื่อให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นใจพันธกิจ


 

"The Next Level of Quality"

 

"ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตรและ อุตสาหกรรม ที่บรรจงด้วยคุณภาพในทุกขั้นตอนของการบริการ"

 

เราจะเป็นศูนย์กลางแห่งเครื่องจักรกลการเกษตรและ อุุตสาหกรรม เพียบพร้อมด้วยสินค้าและบริการที่ครบวงจร และที่สำคัญที่สุด คือต้องเปี่ยมด้วยคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนของการดูแลคู่ค้า เพื่อการบริการที่ดีที่สุด

 


นโยบาย


 

"The Quality comes Frist!"

 

"คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ"

 

  สิ่งที่ซี.อาร์.กรุ๊ป ตระหนักอยู่เสมอคือ การพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง โดยถือหลักคุณภาพพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ

 

1. องค์กร มั่นคง
2. บุคลากร เป็นเลิศ
3. สินค้า ยอดเยี่ยม
4. บริการ ประทับใจ
 

 วัฒนธรรมองค์กร


วัฒนธรรมองค์กรของเราคือ C R G R O U P = C.R.GROUP